RODO -  Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

RODO to unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, zwane również GDPR od angielskiego określenia General Data Protection Regulation. Wchodzi w życie 25.05.2018  i dotyczy praktycznie wszystkich podmiotów, które w jakikolwiek sposób przetwarzają dane osobowe. Hodowla nie jest stricte firmą, niemniej podmiotem, który mimo że w iście minimalnym stopniu, to jednak zbiera i przetwarza niektóre Państwa dane, w celu wykonania umów, czy kontaktów z Państwem. W związku z tym, poniżej znajdziecie Państwo wszelkie informacje na temat przetwarzania Państwa danych przez naszą Hodowlę, a także informacje na temat naszych obowiązków i Państwa praw z tym związanych. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu. 

Kto administruje Państwa danymi osobowymi?

Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o tym, jak wykorzystywane będą Państwa dane osobowe, jest Hodowla Psów rasy Bichon Frise Amelia’s Angels FCI (403/14 ), z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Torfowej 41 , zarejestrowana w wrocławskim oddziale ZKWP (4978/A), zwana dalej „Hodowlą”, będąca jednocześnie operatorem internetowej platformy informacyjnej, dostępnej pod adresem www.ameliasangels.pl oraz platformy blogowej www.bichonkowo.pl, a także strony hodowli na portalach: youtube.com, pinterest.com, instagram.com czy facebook.com

Jak skontaktować się z Hodowlą, żeby uzyskać więcej informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych?

Można to zrobić dwojako – wersja elektroniczna lub korespondencja tradycyjna:
Adres e-mail: magda@ameliasangels.pl
Adres pocztowy: Dane Osobowe - Hodowla Psów Rasy Bichon Frise Amelia’s Angels FCI ul. Torfowa 41, 51-170 Wrocław

W jaki sposób trafiły do naszej Hodowli Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas podpisywania umów rezerwacyjnych dotyczących zakupu szczenięcia z naszej Hodowli, umów końcowych sprzedaży szczenięcia, a także podczas wykonywania przelewów zadatku na nasze konto lub zapytań mailowych dotyczących zakupu szczenięcia, pytań dotyczących rasy czy porad dotyczących opieki nad Bichonem Frise, które trafiły do nas na skrzynkę email, bądź przez formularze kontaktowe na naszch platformach lub poprzez prowadzone strony na portalu Facebook, Instagram, Pinterest czy Youtube.

Jaki jest cel a także podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą Hodowlę?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, dlatego, że jest to niezbędne do wykonania umowy kupna sprzedaży psa lub umowy rezerwacyjnej szczenięcia. A także umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną lub telefoniczną, poprzez odpowiadanie na Państwa zapytania lub wysyłanie informacji przydatnych w opiece nad Państwa psem lub innych informacji związanych bezpośrednio z rasą Bichon Frise lub też rozwiązywania problemów dotyczących opieki, pielęgnacji czy żywienia zwierzęcia. Dane osobowe służą nam także do obsługi różnych zapytań, które do nas Państwo kierujecie np. przez formularze kontaktowe.

Przetwarzamy także Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Hodowli, którym jest między innymi prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych i informacyjnych, kontaktowanie się z Państwem, m.in. w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – poprzez adres e-mail oraz telefon, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział, prowadzenie różnego typu postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo wycofać w każdej chwili, w identyczny sposób w jaki ją wyraziliście. Informujemy, iż będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofacie na to zgody.
Czy musicie Państwo podawać naszej Hodowli swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę rezerwacyjną, sprzedaży: adres e-mail, telefon, imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr rachunku bankowego. Potrzebujemy Państwa następujących danych, by odpowiadać na zapytania kierowane do naszej Hodowli: adres e-mail, telefon.

Jakie uprawnienia posiadacie Państwo wobec Hodowli w odniesieniu przetwarzanych przez nią danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a więc prawa do dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia przetwarzania tych danych, prawa do przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać w konkretnych przypadkach: A więc w odniesieniu do żądania sprostowania danych gdy zauważycie, że Państwa dane są nieprawidłowe lub też nie są kompletne, w odniesieniu do żądania usunięcia danych Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Hodowlę, cofniecie Państwo swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych lub zgłosicie sprzeciw wobec ich przetwarzania, Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku, w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych zauważycie, Państwo, że dane są nieprawidłowe – możecie wówczas żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość.

Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie chwili Państwo, żeby zostały usunięte, Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiecie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu. W odniesieniu do żądania przeniesienia danych przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.  Informujemy, iż macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez naszą Hodowlę Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie chwili Państwo, żeby zostały usunięte, Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiecie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu. W odniesieniu do żądania przeniesienia danych przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Informujemy, iż macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez naszą Hodowlę Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

W jakich sytuacjach możecie się Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych przez naszą Hodowlę?

Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą Howolę, w momencie gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźliście, a także gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Warto tu także pamiętać, że z powyższego prawa sprzeciwu możecie Państwo skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Nikomu nie udostępniamy Państwa danych osobowych. Możemy je udostępnić jedynie na żądanie organów ścigania lub na wniosek organów publicznych walczących z oszustwami i nadużyciami lub też w sytuacji, gdy to my jako Hodowla jesteśmy zmuszeni wystąpić na drogę postępowania przeciwko Państwu.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez cały czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku ze złym wykonywaniem umowy (paragrafy chroniące sprzedawane przez nas psy), wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania zawartej między nami umowy lub też do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Czy Hodowla przetwarza Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie